Oes gennych chi ddiddordeb mewn helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau ar gyfer y gweithle?

Fyddech chi'n hoffi cael cyfle i adnabod talent ac elwa o syniadau newydd?

Rydyn ni'n chwilio am gyflogwyr sy'n gallu cynnal profiad gwaith hyblyg sydd wedi’i gynllunio’n arbennig i fyfyrwyr, gan gynnwys y canlynol:

Cysgodi gwaith - Hyd at dridiau o brofiad gwaith heb dâl gyda'r myfyriwr yn arsylwi rhywun yn ei rôl er mwyn deall sut mae'n gwneud ei waith.

Blasu gwaith - Hyd at bedair wythnos o brofiad gwaith heb dâl gyda'r myfyriwr yn cael cyfle i ddysgu am waith a'r amgylchedd gwaith drwy arsylwi a chyflawni rhai tasgau.

Lleoliadau gwaith - Pedair i chwe wythnos o brofiad gwaith gyda thâl lle bydd y myfyriwr yn cael profiad uniongyrchol neu'n gweithio ar brosiect.

Byddech yn helpu myfyrwyr ifanc ar gyrsiau addysg uwch yng Nghymru sy'n wynebu rhwystrau o ran cael profiad gwaith i ddatblygu a mireinio eu sgiliau cyflogadwyedd drwy eu profiad gwaith gyda chi. Bydd y sgiliau hyn yn eu helpu i fod yn fwy cyflogadwy.

Yn sgil hyn, byddech chi’n dangos eich bod yn gyflogwr â chyfrifoldeb cymdeithasol, a byddech yn cael cyfle i elwa ar syniadau newydd gan fyfyriwr ifanc.

Byddech yn ymuno â thros 410 o gyflogwyr sydd wedi cefnogi myfyriwr drwy gynnal profiad gwaith drwy’r rhaglen ers mis Ebrill 2016.

“Mae’n bwysig inni gynnig profiad i fyfyrwyr sy’n barod i ddatblygu a dechrau eu gyrfaoedd mewn marchnad gystadleuol iawn.”

Beth sydd raid i mi ei wneud fel cyflogwr?

Os hoffech gymryd rhan, cofrestrwch eich diddordeb gyda'ch prifysgol leol. Gyda’ch caniatâd, byddwn yn eich ychwanegu at ein cronfa ddata o gyflogwyr ac efallai y bydd prifysgol sy'n cymryd rhan yn cysylltu â chi. Gan fod y Rhaglen yn cael ei harwain gan y myfyrwyr, ni allwn warantu y gofynnir i chi gynnal profiad gwaith, ac nid yw cofrestru diddordeb yn golygu y bydd unrhyw reidrwydd ichi gynnal profiad gwaith.

Bydd cynghorwyr y prifysgolion yn treulio amser gyda'r myfyrwyr sydd â diddordeb i asesu eu hanghenion. Wedyn bydd y cynghorwyr hyn yn chwilio am gyfleoedd profiad gwaith addas gyda phob math o sefydliadau yng Nghymru.

“Roedd y trefniadau gweinyddol yn ardderchog a’r trefniadau cyfathrebu yn wych.”

Cyn y profiad gwaith
Bydd y cynghorydd yn trefnu i ddod i'ch gweld. Dyma pryd y byddwch yn datblygu'r cyfle profiad gwaith fel bod y myfyriwr yn cael profiad gwerthfawr, ac yn cytuno ar amseroedd a dyddiadau addas i chi ac i'r myfyriwr. Efallai y bydd yn rhaid i'r cynghorydd gynnal archwiliad iechyd a diogelwch. Bydd y cynghorydd yn eich helpu gydag unrhyw waith papur y mae'n rhaid i chi ei lenwi cyn i chi groesawu'r myfyriwr i'ch sefydliad.

Yn ystod y profiad gwaith
Beth bynnag yw hyd y profiad gwaith, bydd yn rhaid i chi gynnal ymsefydliad addas i’r myfyriwr. Dylech wneud yn siŵr ei fod yn cael ei oruchwylio'n briodol tra bo o fewn eich sefydliad, a’ch bod yn rhoi adborth adeiladol fel bod y myfyriwr yn manteisio i'r eithaf ar ei brofiad gwaith. Bydd y cynghorydd yn cadw mewn cysylltiad â chi i weld sut mae pethau'n mynd.

Ar ôl y profiad gwaith
Bydd y cynghorydd yn eich helpu gydag unrhyw waith papur pellach fydd angen ei lenwi ar ôl i'r profiad gwaith ddod i ben.

Efallai y byddwch yn penderfynu y byddech yn hoffi cynnig mwy o brofiad gwaith drwy gyfrwng y Rhaglen, ond ni fyddwn fyth yn eich gorfodi i gynnig mwy nag y gallwch chi.

Cefnogaeth gyllido
Os byddwch yn cynnal lleoliad gyda thâl, bydd disgwyl i chi dalu'r isafswm cyflog o leiaf i'r myfyriwr, a thalu unrhyw gostau cyflogwr, fel cyfraniadau yswiriant gwladol. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn hyd at 50% o gymhorthdal at y cyflog drwy’r Rhaglen.

“Roedd hyn yn gyfle i’n staff ddysgu am amrywiaeth ac i ddysgu peidio bod yn feirniadol. Rydw i’n meddwl ein bod ni i gyd wedi aeddfedu fel unigolion o ddod i adnabod y myfyriwr.”