Ydych chi am helpu myfyrwyr i feithrin sgiliau ar gyfer gwaith?

Hoffech hi gael cyfle i ganfod talent ac elwa ar syniadau newydd?

Nod GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yw helpu myfyrwyr mewn prifysgolion yng Nghymru i feithrin eu sgiliau cyflogadwyedd a gwella eu siawns o gael swydd gynaliadwy lefel gradd ar ôl gadael y brifysgol.

Rydym yn dibynnu ar barodrwydd cyflogwyr i gynnig profiad gwaith i fyfyrwyr na fyddai o bosib yn gallu manteisio ar yr un cyfleoedd ag eraill, heb dderbyn cefnogaeth gennym ni.

Rydym felly'n chwilio am gyflogwyr a all gynnal profiad gwaith hyblyg wedi'i gynllunio'n arbennig i fyfyrwyr, gan gynnwys cyfarfodydd byr i siarad yn uniongyrchol â myfyrwyr am eu rôl a'u llwybr gyrfa eu hunain.

Gall cyflogwyr o unrhyw faint neu yn unrhyw sector gynnig profiad gwaith ar ffurf un o'r canlynol:

'Holi'r Gweithiwr' - Cyfarfod byr rhwng myfyriwr a gweithiwr proffesiynol sy’n cael ei gyflogi mewn rôl ac/neu mewn sector sydd o ddiddordeb i'r myfyriwr i helpu'r myfyriwr ddysgu mwy am y rôl, y llwybr gyrfa, a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y rôl honno.

Cysgodi gwaith - Hyd at dridiau o brofiad gwaith di-dâl lle bydd y myfyriwr yn arsylwi rhywun yn ei rôl i ddeall sut mae'n cyflawni ei swydd.

Blas ar Waith - Hyd at bedair wythnos o brofiad gwaith di-dal lle bydd y myfyriwr yn cael cyfle i ddysgu am waith a'r amgylchedd gwaith drwy arsylwi a chyflawni rhai tasgau.

Lleoliad gwaith - Pedair i chwe wythnos o brofiad gwaith gyda thâl lle bydd y myfyriwr yn cael profiad ymarferol neu'n gweithio ar brosiect.

Gall y profiad gwaith fod wyneb yn wyneb, yn rhithiol, neu’n gyfuniad o'r ddau, yn dibynnu ar eich amgylchiadau chi a'r myfyriwr.

I gael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru eich diddordeb cysylltwch â'ch prifysgol leol.
“Mae’n bwysig inni gynnig profiad i fyfyrwyr sy’n barod i ddatblygu a dechrau eu gyrfaoedd mewn marchnad gystadleuol iawn.”

Beth yw manteision cynnal profiad gwaith?

Os byddwch chi'n cynnal profiad gwaith drwy'r rhaglen, byddwch yn helpu myfyrwyr ifanc ar gyrsiau addysg uwch yng Nghymru sy'n wynebu rhwystrau wrth gael profiad gwaith. Byddant yn cael cyfle i ddatblygu a mireinio eu sgiliau cyflogadwyedd drwy eu profiad gwaith gyda chi. Bydd y sgiliau hyn yn eu helpu i fod yn fwy cyflogadwy ac yn rhoi profiad bywyd go iawn iddynt a allai eu rhoi mewn sefyllfa dda ar ddechrau eu gyrfa.

Byddwch chi hefyd yn dangos eich bod yn gyflogwr cymdeithasol gyfrifol, ac yn cael cyfle i elwa ar syniadau newydd gan fyfyriwr ifanc. Mae cyflogwyr hefyd yn dweud wrthym fod ein myfyrwyr wedi rhoi safbwyntiau gwahanol iddynt, a bod y rhaglen wedi'u helpu i weld y manteision sy'n gysylltiedig â gweithlu amrywiol.

Byddech yn ymuno â mwy na 650 o gyflogwyr yng Nghymru sydd wedi cefnogi myfyrwyr drwy gynnal profiad gwaith drwy'r rhaglen ers mis Ebrill 2016.

“Roedd hyn yn gyfle i’n staff ddysgu am amrywiaeth ac i ddysgu peidio bod yn feirniadol. Rydw i’n meddwl ein bod ni i gyd wedi aeddfedu fel unigolion o ddod i adnabod y myfyriwr.”

Beth y mae'n rhaid i mi ei wneud?

Os hoffech chi gymryd rhan, cofrestrwch gyda'ch prifysgol agosaf i fynegi diddordeb. Gyda'ch caniatâd byddwn yn eich ychwanegu at ein cronfa ddata cyflogwyr, ac mae'n bosibl y bydd prifysgol sy'n cymryd rhan yn y rhaglen yn cysylltu â chi. Gan fod y rhaglen yn cael ei harwain gan fyfyrwyr, ni allwn ddweud yn bendant y gofynnir ichi gynnal lleoliad profiad gwaith, ac ni fydd cofrestru diddordeb yn eich rhwymo mewn unrhyw ffordd i gynnal profiad gwaith.

Bydd cynghorwyr prifysgol yn treulio ychydig o amser gyda myfyrwyr a chanddynt ddiddordeb yn y rhaglen er mwyn asesu eu hanghenion. Bydd y cynghorwyr wedyn yn chwilio am brofiad gwaith addas neu gyfleoedd 'Holi'r Gweithiwr' gyda phob math o sefydliadau yng Nghymru.

Bydd eich cynghorydd yn eich helpu a’ch cynghori drwy gydol eich ymglymiad, gan gynnwys eich cefnogi chi a’r myfyriwr yn ystod y profiad gwaith.

"Drwy'r rhaglen, bu modd inni roi cyfle i fyfyriwr a oedd yn ein hannog i roi cynnig ar ffyrdd gwahanol o weithio, na fyddem wedi'u hystyried cyn hynny."

Beth y mae angen imi ei wybod?

Bydd eich cynghorydd yn eich helpu a’ch cynghori drwy gydol eich ymglymiad, gan gynnwys eich cefnogi chi a’r myfyriwr yn ystod y profiad gwaith.

Show more...

  • Dylai pob cyfle helpu'r myfyriwr i feithrin ei sgiliau ac/neu gynyddu ei ddealltwriaeth o realiti'r rôl dan sylw
  • Er mwyn helpu'r myfyriwr i ddysgu a datblygu, bydd angen iddo dderbyn lefel briodol o gefnogaeth a goruchwyliaeth yn ystod ei gyfnod gyda chi
  • Bydd y cynghorydd yn cytuno ar ddyddiadau ac amseroedd sy'n gweddu i chi ac i'r myfyriwr, ac efallai y bydd angen ichi gynnal archwiliad iechyd a diogelwch
  • Bydd eich cynghorydd yn eich helpu i gwblhau unrhyw waith papur cyn ichi groesawu'r myfyriwr i'ch sefydliad
  • Bydd yn fuddiol ichi roi adborth adeiladol i'r myfyriwr er mwyn iddo gael y gorau o'i brofiad gwaith gyda chi
  • Yn dibynnu ar hyd y cyfnod, bydd y cynghorydd yn cadw cysylltiad â chi i weld sut mae pethau'n mynd
  • Os ydych chi'n cynnal lleoliad cyflogedig, bydd disgwyl ichi dalu'r isafswm cyflog o leiaf, a thalu unrhyw gostau cyflogwr, fel cyfraniadau yswiriant gwladol. Os byddwch yn gwneud hynny, gallech fod yn gymwys i dderbyn cymhorthdal o 50% o'r cyflog drwy'r rhaglen
“Roedd y trefniadau gweinyddol yn ardderchog a’r trefniadau cyfathrebu yn wych.”