Ydw i'n gymwys ar gyfer y Rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith?

I gymryd rhan yn y Rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith mae'n rhaid i chi fodloni'r canlynol:

 • Bod o dan 25 oed wrth ddod i mewn i'r Rhaglen;
 • a
 • Bod mewn addysg lawn amser yn astudio cwrs AU mewn sefydliad yng Nghymru;
 • a
 • Gyda hawl gyfreithiol i fyw yn y DU am gyfnod y gefnogaeth gan y prosiect, h.y. tra rydych yn fyfyriwr AU.

Bydd rhaid i chi ddangos tystiolaeth eich bod yn bodloni'r tri maen prawf cymhwysedd uchod er mwyn cymryd rhan yn y Rhaglen. Gwelir enghreifftiau o'r dystiolaeth yma

A chyfateb i un neu fwy o'r meini prawf canlynol:

 • O gefndir Du a/neu Leiafrif Ethnig
 • Bod â chyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar waith
 • Bod ag anabledd
 • Bod â chyfrifoldebau gofal plant/gofalu
 • Yn gadael gofal
 • Bod wedi eich ymddieithrio o’ch teulu
 • Dod o ardal ble mae'r cymryd rhan mewn AU yn isel. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi fod o ward sydd yn y ddau gwintel isaf o gyfranogiad mewn prifysgol. Nodwch eich cod post (nid eich cyfeiriad fel myfyriwr os yw’n wahanol i’ch cyfeiriad cartref) ar wefan Office for Students i wirio https://www.officeforstudents.org.uk/data-and-analysis/young-participation-by-area/young-participation-by-postcode/. Os bydd eich cod post yn dangos 1 neu 2 yn ‘POLAR 4 Young participation quintile’, rydych chi’n dod o ardal cyfranogiad isel.
Bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth eich bod yn bodloni rhai o'r meini prawf cymhwysedd hyn. Gwelir enghreifftiau o'r dystiolaeth y bydd arnom ei hangen yma.

A chael eich asesu fel unigolyn sy'n debygol o elwa o'r Rhaglen gan gynghorydd y rhaglen.