Eco-God

Mae Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn awyddus i leihau effaith y Rhaglen ar yr amgylchedd a hyrwyddo cynaliadwyedd amgylcheddol pryd bynnag y bo’n briodol. Ein strategaeth yw lleihau ein defnydd ac ailddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau pryd bynnag y gallwn. Yn y cyd-destun hwn, byddwn yn cymryd y camau canlynol:

Cyfathrebu â chyfranogwyr a chyfranogwyr posib

Pryd bynnag y bo'n briodol, bydd y Rhaglen yn defnyddio dulliau electronig i gyfathrebu â chyfranogwyr â chyfranogwyr posib. Byddwn yn datblygu ein gwefan er mwyn ei gwneud yn ffordd effeithiol o gyfathrebu, a byddwn yn cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf am y Rhaglen i gyfranogwyr a chyfranogwyr posib drwy e-bost. Bydd hyn yn lleihau ein dibyniaeth ar ddeunydd wedi’i argraffu.

Argraffu

Lle nad yw’n bosib cael gwared ar wastraff yn llwyr, bydd y Rhaglen yn ailgylchu deunyddiau pryd bynnag y bo modd. Byddwn yn annog y Cyd-fuddiolwyr i ddefnyddio cyfleusterau ailgylchu lleol.

Ailgylchu

Where it is not possible to eliminate waste entirely, the Programme will recycle materials whenever it can. We will encourage the Joint Beneficiaries to use local recycling facilities.

Prynu

Ein nod yw caffael yn gyfrifol, gan brynu’r niferoedd sydd eu hangen arnom yn unig i roi nodau’r rhaglen ar waith yn effeithiol.

O fewn cyd-destun rheoliadau caffael a chost-effeithiolrwydd, byddwn yn caffael yn lleol pryd bynnag y bo modd.

Wrth gaffael eitemau byddwn yn ystyried eu heffaith ar yr amgylchedd ac yn ceisio caffael eitemau nad ydynt yn niweidiol i’r amgylchedd nac yn anodd cael gwared arnynt mewn ffyrdd heb achosi niwed i’r amgylchedd.

Rydym hefyd yn ceisio lleihau gwastraff ac ailddefnyddio pryd bynnag y bo modd drwy gaffael eitemau y gallwn eu hailddefnyddio yn hytrach nag eitemau hyrwyddo mae’n rhaid eu taflu i ffwrdd.

Trafnidiaeth

Bydd y Rhaglen yn annog ei chyfranogwyr a’i Chyd-fuddiolwyr i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle bynnag y bo’n bosib, er mwyn lleihau effaith teithio ar yr amgylchedd.

Raising awareness

Where possible, we will print an eco statement on our literature indicating the steps it is taking to minimise the impact of the Programme on the environment.

Cefnogi cynaliadwyedd amgylcheddol drwy gyfleoedd profiad gwaith Cyflawni drwy Brofiad Gwaith

Mae’r Rhaglen yn awyddus i gefnogi profiad gwaith sy’n annog cynaliadwyedd amgylcheddol ymysg busnesau yng Nghymru, yn enwedig busnesau bach a chanolig, yn dibynnu ar anghenion a dyheadau’r myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn y rhaglen.