Ydych chi’n 25 oed neu’n hŷn, ar gwrs addysg uwch yng Nghymru ac yn wynebu rhwystrau wrth geisio sicrhau profiad gwaith?

Fyddech chi'n hoffi elwa ar brofiad gwaith gydag ystod eang o gyflogwyr yng Nghymru?

Mae cyflogwyr yn gosod profiad gwaith ar frig eu rhestr ddymuniadau wrth recriwtio graddedigion ond dydi pawb ddim yn ei chael yn hawdd cael y profiad gwaith y mae arnyn nhw ei angen...

Mae Rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith Go Wales yn anelu i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd a gwella eich siawns o gael swydd gynaliadwy ar lefel raddedig ar ôl i chi adael y brifysgol.

Cewch gymorth un wrth un gan gynghorydd fydd yn gweithio gyda chi i archwilio’r opsiynau gorau i chi o ran cyfleoedd profiad gwaith. Mae’r lleoliadau wedi’u cynllunio i gyd-fynd yn llwyr â’ch anghenion: bydd eich cynghorydd yn trefnu profiad gwaith sydd yn gweddu i’ch bywyd, eich astudiaethau a’ch ymrwymiadau eraill, ac sydd yn rhoi cyfle i chi wella eich sgiliau. Dyma enghreifftiau posib o’r profiad gwaith sydd ar gael, gyda phob math o gyflogwyr yng Nghymru:

Cysgodi gwaith Hyd at dridiau o brofiad gwaith heb dâl lle byddwch yn arsylwi rhywun yn ei rôl er mwyn deall sut mae'n gwneud ei waith.

Blasu gwaith Hyd at bedair wythnos o brofiad gwaith heb dâl lle byddwch yn cael profiad ymarferol neu’n gweithio ar brosiect bach.

Lleoliadau gwaith pedair i chwe wythnos o brofiad gwaith gyda thâl lle byddwch yn cael profiad uniongyrchol neu'n gweithio ar brosiect.

“Teimlaf na ellir gorbwysleisio pwysigrwydd y rhaglen; y mae wedi fy ngalluogi i gynyddu fy hyder a’m sgiliau, ac mae hynny wedi bod o gymorth imi gael fy swydd gyntaf.”
Edrychwch yma a ydych chi'n gymwys ar gyfer y Rhaglen

Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn cysgodi neu’n blasu gwaith, gan nad yw’r holl sefydliadau mewn sefyllfa i gynnig lleoliadau gyda thâl.

Gelli’r gwasgaru’r profiad gwaith dros gyfnod o amser (ychydig oriau y dydd neu’r wythnos am gyfnod cytunedig) neu ei gynnal mewn bloc (wythnos neu fwy yn ystod y gwyliau).

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â'r Rhaglen, cysylltwch â ni

Bydd eich cynghorydd yn eich cefnogi a’ch mentora drwy gydol eich cyfnod ar y rhaglen: bydd yn eich helpu i ddewis profiad gwaith; yn eich helpu chi i baratoi ar ei gyfer a dysgu yn ei sgil; ac yn eich cefnogi chi wrth i chi benderfynu ar eich camau nesaf, gan eich helpu i feithrin eich hyder ar hyd y daith.

Efallai y bydd modd i chi gael cymorth gyda chostau teithio, costau cefnogi a chostau gofal plant er mwyn gallu fforddio cwblhau profiad gwaith.

“Roedd y rhaglen o gymorth imi deimlo’n gyffyrddus wrth gamu i’r byd gwaith.”

Ar ôl pob cyfle i gael profiad gwaith bydd eich cynghorydd yn eich helpu i fesur eich cynnydd tuag at fod ‘mor gyflogadwy ag sy’n bosibl’. Cewch barhau i ddilyn y rhaglen, a manteisio ar fwy nag un cyfle fel bo’r angen, nes i chi a’ch cynghorydd gytuno eich bod yn barod i’w gadael.

“Roedd y gefnogaeth a gefais gan fy Nghynghorydd yn wych. Rhoddodd gymorth heb ei ail i mi drwy gydol y broses.”