Hoffech chi elwa ar brofiad gwaith gydag amrywiaeth eang o gyflogwyr yng Nghymru?

Profiad gwaith yw'r prif beth y mae cyflogwyr yn chwilio amdano wrth recriwtio graddedigion, ond nid yw pawb yn ei chael hi'n hawdd cael y profiad gwaith angenrheidiol...

Nod GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yw eich helpu i feithrin eich sgiliau cyflogadwyedd a gwella eich siawns o gael swydd gynaliadwy lefel gradd ar ôl gadael y brifysgol.

Byddwch yn derbyn cymorth un wrth un gan gynghorydd a fydd yn gweithio gyda chi i archwilio'r opsiynau gorau am gyfleoedd profiad gwaith. Bydd y cyfleoedd hyn wedi'u cynllunio'n arbennig ar eich cyfer chi: bydd eich cynghorydd yn trefnu profiad gwaith sy'n cyd-fynd â'ch bywyd, eich astudiaethau a'ch ymrwymiadau eraill, ac sy'n rhoi cyfle ichi wella eich sgiliau ac ennill profiad gwaith yn y byd go iawn.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â'r Rhaglen, cysylltwch â ni.

Pa fath o brofiad gwaith y gallwn i ei wneud?

Gallai'r profiad gwaith, gyda phob math o gyflogwyr, gynnwys y canlynol:

'Holi'r Gweithiwr' Cyfarfod byr â rhywun sy'n cael ei gyflogi mewn rôl ac/neu mewn sector sydd o ddiddordeb i chi i ddysgu mwy am ei rôl, ei lwybr gyrfa, a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y rôl honno.

Cysgodi gwaith Hyd at dridiau o brofiad gwaith di-dâl edrych ar rywun yn ei rôl i ddeall sut mae'n cyfllawni ei swydd.

Blas ar Waith Hyd at bedair wythnos o brofiad gwaith di-dâl yn cael rhywfaint o brofiad ymarferol, neu'n gweithio ar brosiect bach.

Lleoliad gwaith Pedair i chwe wythnos o brofiad gwaith gyda thâl yn cael profiad ymarferol o weithio ar brosiect.

Gall y profiad gwaith fod wyneb yn wyneb, yn rhithiol, neu’n gyfuniad o'r ddau, yn dibynnu ar eich anghenion chi ac anghenion y cyflogwr sy'n cynnal y profiad gwaith.

"Teimlaf na ellir gorbwysleisio pwysigrwydd y rhaglen; y mae wedi fy ngalluogi i gynyddu fy hyder a’m sgiliau, ac mae hynny wedi bod o gymorth imi gael fy swydd gyntaf."
Darllen mwy...

Efallai y cewch gymorth i dalu costau teithio, costau cefnogi a chostau gofal plant, fel bod profiad gwaith yn ddewis sy'n fforddiadwy i chi.

Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn cymryd rhan mewn profiad gwaith di-dâl, gan nad yw pob sefydliad mewn sefyllfa i gynnig lleoliad gyda thâl.

Gellir gwasgaru'r profiad gwaith dros gyfnod o amser (ychydig oriau neu ddiwrnod yr wythnos dros gyfnod cytunedig), neu ei gwblhau mewn bloc (wythnos neu fwy yn ystod y gwyliau).

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r rhaglen, cysylltwch â ni.

Rydyn ni wedi trefnu dros 1,900 o gyfleoedd gyda phob math o gyflogwyr yng Nghymru.

Sut fyddai'r rhaglen yn fy helpu?

Bydd y cynghorydd GO Wales yn eich prifysgol yn eich cefnogi a'ch mentora drwy gydol eich cyfnod ar y rhaglen: bydd yn eich helpu i benderfynu ar y profiad gwaith; yn eich helpu i baratoi ar ei gyfer a dysgu yn ei sgil; ac yn eich helpu i benderfynu ar eich camau nesaf, gan eich helpu i gynyddu eich hyder ar hyd y daith.

Ar ôl pob cyfle i gael profiad gwaith bydd eich cynghorydd yn eich helpu i fesur eich cynnydd tuag at fod ‘mor gyflogadwy ag sy’n bosibl’. Cewch barhau i ddilyn y rhaglen, a manteisio ar fwy nag un cyfle fel bo’r angen, nes i chi a’ch cynghorydd gytuno eich bod yn barod i’w gadael.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â'r rhaglen, cysylltwch â cysylltwch â ni.

"Roedd y gefnogaeth a gefais gan fy Nghynghorydd yn wych. Rhoddodd gymorth heb ei ail i mi drwy gydol y broses."

Ydw i'n gymwys i gymryd rhan yn rhaglen GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith?

Gan mai nod y rhaglen yw sicrhau bod pawb yn cael chwarae teg, mae ein cefnogaeth wedi’i thargedu at rai a allai wynebu rhwystrau wrth geisio cael profiad gwaith.

Darllen mwy...

Er mwyn cymryd rhan yn Rhaglen GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith, mae'n rhaid ichi:

 • Bod o dan 25 oed wrth ddod i mewn i'r Rhaglen;
 • a
 • Bod mewn addysg lawn amser yn astudio cwrs AU mewn sefydliad yng Nghymru;
 • a
 • Gyda hawl gyfreithiol i fyw yn y DU am gyfnod y gefnogaeth gan y prosiect, h.y. tra rydych yn fyfyriwr AU.

Bydd rhaid i chi ddangos tystiolaeth eich bod yn bodloni'r tri maen prawf cymhwysedd uchod er mwyn cymryd rhan yn y Rhaglen. Gwelir enghreifftiau o'r dystiolaeth yma

A chyfateb i un neu fwy o'r meini prawf canlynol:

 • O gefndir Du ac/neu Leiafrif Ethnig - ac eithrio lleiafrifoedd Gwyn, ond gan gynnwys Sipsiwn neu Deithwyr Gwyddelig
 • Bod â chyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar waith
 • Bod ag anabledd
 • Bod â chyfrifoldebau gofal plant/gofalu
 • Yn gadael gofal
 • Bod wedi eich ymddieithrio o’ch teulu
 • Dod o ardal ble mae'r cymryd rhan mewn AU yn isel. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi fod o ward sydd yn y ddau gwintel isaf o gyfranogiad mewn prifysgol. Nodwch eich cod post (nid eich cyfeiriad fel myfyriwr os yw’n wahanol i’ch cyfeiriad cartref) ar wefan Office for Students i wirio https://www.officeforstudents.org.uk/data-and-analysis/young-participation-by-area/young-participation-by-postcode/. Os bydd eich cod post yn dangos 1 neu 2 yn ‘POLAR 4 Young participation quintile’, rydych chi’n dod o ardal cyfranogiad isel.
Bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth eich bod yn bodloni rhai o'r meini prawf cymhwysedd hyn. Gwelir enghreifftiau o'r dystiolaeth y bydd arnom ei hangen yma.

A chael eich asesu fel unigolyn sy'n debygol o elwa o'r Rhaglen gan gynghorydd y rhaglen.

"Roedd y rhaglen o gymorth imi deimlo’n gyffyrddus wrth gamu i’r byd gwaith."