Oes gennych chi ddiddordeb mewn helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau ar gyfer y gweithle?

Fyddech chi'n hoffi cael cyfle i adnabod talent ac elwa o syniadau newydd?

Rydyn ni'n chwilio am gyflogwyr sy'n gallu cynnal profiad gwaith teilwredig a hyblyg i fyfyrwyr, sy'n cynnwys y canlynol:

Cysgodi gwaith - Hyd at dridiau o brofiad gwaith heb dâl gyda'r myfyriwr yn arsylwi rhywun yn ei rôl er mwyn deall sut mae'n gwneud ei rôl.

Blasu gwaith - Hyd at bedair wythnos o brofiad gwaith heb dâl gyda'r myfyriwr yn cael cyfle i ddysgu am waith a'r amgylchedd gwaith drwy arsylwi ac ymgymryd â rhai tasgau.

Lleoliadau gwaith - Pedair i chwe wythnos o brofiad gwaith gyda thâl gyda'r myfyriwr yn cael profiad uniongyrchol neu'n gweithio ar brosiect.

Byddech yn helpu myfyrwyr ifanc ar gyrsiau addysg uwch yng Nghymru sy'n wynebu rhwystrau o ran cael profiad gwaith i ddatblygu a mireinio eu sgiliau cyflogadwyedd drwy gyfrwng eu profiad gwaith gyda chi. Bydd y sgiliau hyn yn eu helpu i fod yn fwy cyflogadwy.

"Rydw i eisiau cefnogi myfyriwr i wella ei sgiliau cysylltiedig â gwaith"

Beth sydd raid i mi ei wneud fel cyflogwr?

Os hoffech gymryd rhan, cofrestrwch eich diddordeb gyda'ch prifysgol leol. Byddwn yn ychwanegu at ein bas data o gyflogwyr ac efallai y bydd prifysgol sy'n cymryd rhan yn cysylltu â chi. Gan fod y Rhaglen yn cael ei harwain gan y myfyrwyr, ni allwn warantu y gofynnir i chi gynnal profiad gwaith ac nid yw cofrestru diddordeb yn golygu y bydd rhaid i chi gynnal profiad gwaith.

Mae cynghorwyr y prifysgolion yn treulio amser gyda'r myfyrwyr sydd â diddordeb i asesu eu hanghenion. Wedyn mae'r cynghorwyr hyn yn chwilio am gyfleoedd profiad gwaith addas gyda phob math o sefydliadau yng Nghymru.

Cyn y profiad gwaith
Bydd y cynghorydd yn trefnu i ddod i'ch gweld. Dyma pryd byddwch yn datblygu'r cyfle profiad gwaith fel bod y myfyriwr yn cael profiad gwerthfawr, ac yn cytuno ar amseroedd a dyddiadau addas i chi ac i'r myfyriwr. Efallai y bydd rhaid i'r cynghorydd gynnal archwiliad iechyd a diogelwch. Bydd y cynghorydd yn eich cefnogi chi gydag unrhyw waith papur y mae'n rhaid i chi ei lenwi cyn i chi groesawu'r myfyriwr i'ch sefydliad.

"Bydd hyn yn rhoi cyfle i mi elwa o sgiliau myfyrwyr"

Yn ystod y profiad gwaith
Beth bynnag yw hyd y profiad gwaith, bydd rhaid i chi gynnal cyflwyniad addas gyda'r myfyriwr. Dylech wneud yn siwr ei fod yn cael ei oruchwylio'n briodol tra mae gyda chi, a rhoi adborth adeiladol fel bod y myfyriwr yn manteisio i'r eithaf ar ei brofiad gwaith. Bydd y cynghorydd yn cadw mewn cysylltiad â chi i weld sut mae pethau'n mynd.

Ar ôl y profiad gwaith
Bydd y cynghorydd yn eich cefnogi chi gydag unrhyw waith papur pellach fydd angen ei lenwi ar ôl i'r profiad gwaith ddod i ben.

Efallai y byddwch yn penderfynu y byddech yn hoffi cynnig mwy o brofiad gwaith drwy gyfrwng y Rhaglen, ond ni fyddwn yn eich gorfodi i gynnig mwy nag y gallwch chi byth.

Cefnogaeth gyllido
Os byddwch yn cynnal lleoliad gyda thâl, bydd disgwyl i chi dalu'r isafswm cyflog o leiaf i'r myfyriwr, a thalu unrhyw gostau cyflogwr, fel cyfraniadau yswiriant gwladol. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn gymwys am gymorth o 50% at y cyflog gan y Rhaglen.

Mae cyflogwyr sy'n cynnal profiad gwaith yn cael cefnogaeth cynghorydd o'r brifysgol bob cam o'r ffordd.