Ydych chi'n fyfyriwr ifanc ar gwrs Addysg Uwch yng Nghymru sy'n wynebu rhwystrau wrth geisio dod o hyd i brofiad gwaith?

Fyddech chi'n hoffi elwa o brofiad gwaith gydag ystod eang o gyflogwyr yng Nghymru?

Mae cyflogwyr yn gosod profiad gwaith ar dop eu rhestr ddymuniadau wrth recriwtio graddedigion ond dydi pawb ddim yn ei chael yn hawdd cael y profiad gwaith y mae arnyn nhw ei angen ...

Rydym yn creu profiad gwaith teilwredig a hyblyg i fyfyrwyr, sy'n cynnwys y canlynol:

Cysgodi gwaith Hyd at dridiau o brofiad gwaith heb dâl lle byddwch yn arsylwi rhywun yn ei rôl er mwyn deall sut mae'n gwneud ei rôl.

Blasu gwaith Hyd at bedair wythnos o brofiad gwaith heb dâl lle byddwch yn cael cyfle i ddysgu am waith a'r amgylchedd gwaith drwy arsylwi ac ymgymryd â rhai tasgau.

Lleoliadau gwaith Pedair i chwe wythnos o brofiad gwaith gyda thâl lle byddwch yn cael profiad uniongyrchol neu'n gweithio ar brosiect.

"Rydw i eisiau cyfle i wella fy sgiliau cysylltiedig â gwaith a dangos i gyflogwr beth sydd gen i i'w gynnig"

Os ydych chi'n gymwys ar gyfer y Rhaglen, byddwch yn cael help i ddatblygu a mireinio eich sgiliau cyflogadwyedd drwy brofiad gwaith. Bydd y sgiliau yma'n eich helpu chi i sicrhau cyflogaeth, hyfforddiant pellach neu addysg bellach pan fyddwch yn gadael eich cwrs. Rydym yn disgwyl y bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn dechrau drwy gysgodi gwaith neu flasu gwaith, gyda rhai'n symud ymlaen i leoliad gyda thâl. Bydd hyn yn dibynnu ar y math o brofiad gwaith sydd ei angen ond ni fydd yr holl sefydliadau cynnal mewn sefyllfa i gynnig lleoliadau gyda thâl.

Ethos y Rhaglen yw helpu'r rhai sy'n wynebu rhwystrau i gael Profiad Gwaith. Gall y Rhaglen helpu i wneud hyn yn bosib drwy gynnig rhywfaint o gefnogaeth ariannol, gan gynnwys costau teithio, addasiadau rhesymol yn y gweithle a chostau gofal / gofal plant.

Sut mae'r Rhaglen yn gweithio?

Cyn eich profiad gwaith

Byddwch yn cyfarfod cynghorydd a fydd yn gwirio eich cymhwysedd a'ch addasrwydd ar gyfer y Rhaglen ac yn eich helpu i ddewis pa fath o brofiad gwaith allai fod o ddefnydd. Bydd yn gwneud pob ymdrech i ddod o hyd i brofiad gwaith priodol i chi ac yn trafod beth sydd ar gael o bosib.

Bydd y profiad gwaith - gydag unrhyw fath o sefydliad yng Nghymru - yn hyblyg i ddiwallu eich anghenion. Gall y cynghorydd chwilio am brofiad sy'n cael ei rannu dros amser (ychydig oriau y dydd neu'r wythnos am gyfnod y cytunir arno) neu floc (wythnos neu fwy mewn cyfnod o wyliau). Y peth pwysig yw bod y profiad yn diwallu eich anghenion chi a bod y sefydliad cynnal yn hapus gyda'r trefniadau.

Ar ôl sicrhau profiad gwaith, bydd y cynghorydd yn eich helpu chi i gynllunio ar ei gyfer fel eich bod yn cael y profiad gorau posib.

Rydych chi'n rhan ganolog o'r Rhaglen yma. Bydd eich cynghorydd Prifysgol yn gweithio gyda chi ac yn eich cefnogi, gan ystyried eich anghenion bob amser.
Yn ystod eich profiad gwaith

Byddwch yn cael cefnogaeth gan y cyflogwr tra rydych ar eich profiad gwaith fel eich bod yn cael y profiad gorau posib. Bydd eich cynghorydd yn cadw mewn cysylltiad â chi i weld sut mae pethau'n mynd

Ar ôl eich profiad gwaith

Bydd eich cynghorydd yn cyfarfod gyda chi ar ôl eich profiad gwaith i'ch helpu i adlewyrchu ar y profiad ac i ddysgu oddi wrtho. Hefyd, i gynllunio eich camau nesaf. Ar ôl pob cyfle profiad gwaith, bydd eich cynghorydd yn eich helpu chi i fesur eich cynnydd tuag at 'gyflogadwyedd gorau posib' fel eich bod chi, dros amser, yn dod yn barod i gael cyflogaeth, hyfforddiant pellach neu addysg bellach pan rydych yn gadael eich cwrs.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â'r Rhaglen, cysylltwch â ni