Datganiad hygyrchedd ar gyfer www.gowales.co.uk

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i'r wefan a'r cymhwysiad gwe a gynhelir yn www.gowales.co.uk.

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru sy'n cynnal y wefan hon. Rydym am i gynifer ag sy'n bosibl o bobl allu defnyddio'r wefan. Er enghraifft, mae hyn yn golygu y dylai fod modd ichi:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • gwe-lywio o amgylch y rhan fwyaf o'r wefan drwy ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • gwe-lywio o amgylch y rhan fwyaf o'r wefan drwy ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan drwy ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver)
 • Rydym hefyd wedi sicrhau bod testun y wefan mor syml ag sy'n bosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ynghylch sut i'w gwneud hi'n haws defnyddio eich dyfais os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Rydym yn gwybod bod rhai rhannau o'r wefan heb fod yn gwbl hygyrch:

 • ni allwch neidio i'r prif gynnwys wrth ddefnyddio darllenydd sgrin
 • nid yw dolenni wedi'u tanlinellu i ddangos mai dolenni yr ydynt, ac nid oes ganddynt gymhareb cyferbyniad uchel o gymharu â'r testun o'u hamgylch
 • nid yw rhai meysydd defnyddiwr yn cynnwys ffwythiant awto-lenwi
 • nid yw'r wefan yn cynnwys map gwefan
 • nid yw'r holl ddolenni a botymau yn cynnwys enw hygyrch

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes arnoch angen gwybodaeth ar y wefan hon ar ffurf wahanol, fel PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd ei darllen, recordiad sain neu braille, anfonwch e-bost i atwe@hefcw.ac.uk

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 10 diwrnod.

Adrodd am broblemau hygyrchedd ar y wefan

Rydym wrthi'n barhaus yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan. Os cewch hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych o'r farn nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, anfonwch e-bost i atwe@hefcw.ac.uk

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 ('y rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn fodlon â'r modd yr ydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cyngor a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA fersiwn 2.1 o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG), oherwydd yr achosion o ddiffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys anhygyrch

Mae'r cynnwys a restrir isod yn anhygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

 • Maen prawf llwyddiant 1.3.1 WCAG 2.1 - Mae'r holl elfennau yn y rhan o'r wefan sy'n hygyrch i'r cyhoedd yn cydymffurfio. Nid yw'r ffurflenni yn yr ardal system (ar ôl mewngofnodi) yn defnyddio labeli testun hygyrch. Rydym yn bwriadu sicrhau bod yr holl labeli testun yn cydymffurfio erbyn diwedd mis Medi 2020.
 • Maen prawf llwyddiant 1.3.5 WCAG 2.1 - Nid yw meysydd defnyddwyr perthnasol yn priodoli priodweddau awto-gwblhau diffiniedig (ee, e-bost). Rydym yn bwriadu galluogi'r ffwythiant hwn yn yr holl feysydd defnyddiwr priodol erbyn diwedd mis Medi 2020.
 • Maen prawf llwyddiant 1.4.1 WCAG 2.1 - Nid yw dolenni wedi'u hamlygu drwy eu tanlinellu, ac nid oes ganddynt gymhareb cyferbyniad o 3:1 neu fwy. Rydym yn bwriadu cywiro hyn erbyn diwedd mis Medi 2020.
 • Maen prawf llwyddiant 2.4.1 WCAG 2.1 - Nid yw'r holl dudalennau gwe yn cynnwys dolen neidio i'r prif gynnwys. Bwriedir cyflwyno'r nodwedd hon erbyn diwedd mis Medi 2020.
 • Mae'n prawf llwyddiant 2.4.5 WCAG 2.1 - Nid yw'r wefan yn cynnig unrhyw ddull arall o weld yr holl dudalennau ar wahân i ddefnyddio'r brif ddewislen. Bwriedir cynnwys map o'r wefan erbyn diwedd mis Medi 2020.
 • Maen prawf llwyddiant 2.5.3 WCAG 2.1 - Nid yw'r holl gydrannau perthnasol, fel dolenni a botymau, yn cynnwys enw hygyrch. Rydym yn bwriadu galluogi'r ffwythiant hwn yn yr holl gydrannau priodol erbyn diwedd mis Medi 2020.
 • Maen prawf llwyddiant 4.1.3 WCAG 2.1 - Oddi mewn i ardal system y wefan, nid yw defnyddwyr technoleg gynorthwyol yn derbyn hysbysiadau am negeseuon statws. Ni ellir cael gwared ohonynt drwy ddefnyddio bysellfwrdd yn unig. Rydym yn bwriadu sicrhau bod y ffwythiant hwn yn cydymffurfio erbyn diwedd mis Medi 2020.

Baich anghymesur

Dim.

Cynnwys sydd y tu hwnt i gwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Mae system GO Wales yn cynhyrchu dogfennau PDF sy'n hanfodol er mwyn darparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, rydym yn creu PDFs sy'n cynnwys gwybodaeth am y cyfleoedd profiad gwaith y mae cyfranogwyr wedi manteisio arnynt.

Wrth brofi'r wefan, nid oedd y PDFs hyn yn cynnwys yr elfennau canlynol, a fyddai'n eu gwneud yn fwy hygyrch:

 • Gwerth iaith (ee, Saesneg y DU)
 • Llyfrnodau fel bo modd llywio'n gyflym rhwng gwahanol adrannau o'r ddogfen

Erbyn mis Medi 2020, rydym yn bwriadu sicrhau bod yr holl ddogfennau PDF newydd sy'n cael eu creu yn bodloni safonau hygyrchedd.

Yr hyn rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn bwriadu sicrhau bod www.gowales.co.uk yn cydymffurfio'n llwyr â safon AA fersiwn 2.2 o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We erbyn diwedd mis Medi 2021. Byddwn yn cynnal archwiliadau hygyrchedd rheolaidd er mwyn sicrhau bod y wefan yn parhau i fod yn hygyrch, ac yn bodloni safonau cyfredol a safonau'r dyfodol.

Llunio'r datganiad hygyrchedd hwn

Lluniwyd y datganiad hwn ar 22 Medi 2020. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 22 Medi 2020.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 21 Medi 2020. Cynhaliwyd y prawf gan y Cyngor Cyllido Addysg Uwch. Profwyd hygyrchedd pob tudalen ar y wefan gyhoeddus.