Preifatrwydd

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yw Buddiolwr Arweiniol Rhaglen GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith ac mae'n rheolydd data cofrestredig gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gennym ni ddyletswydd gyfreithiol i warchod unrhyw wybodaeth rydym yn ei chasglu gennych chi. Rydym yn cadw at safonau diogelwch llym i atal unrhyw fynediad heb awdurdod at eich data.

Dim ond at y pwrpas a ddisgrifir y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ac ni fyddwn yn datgelu unrhyw wybodaeth i unrhyw gorff arall, ac eithrio pan mae'n angenrheidiol gwneud hynny i gydymffurfio â'r gyfraith neu i warchod ein gwasanaethau neu eraill.

Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu?

Nid yw'r wefan yn casglu nac yn storio gwybodaeth bersonol amdanoch chi, dim ond cofnodi eich cyfeiriad IP, sy'n cael ei adnabod yn awtomatig gan ein gweinydd. Mae hyn yn cael ei alw'n 'ffeil cofnodi' ac rydym yn ei defnyddio i greu ystadegau am y defnydd o'r safle. Nid yw'n safle'n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am ddefnyddwyr.

Drwy gyfrwng y wefan hon rydym yn casglu gwybodaeth gan fyfyrwyr sy'n anfon ymchwiliad am y Rhaglen i dîm GO Wales yn eu prifysgol. Mae'r wybodaeth yn cael ei chasglu drwy gyfrwng ffurflen ar y wefan. Os byddwch yn cysylltu â thîm GO Wales yn eich prifysgol ar y wefan hon, ni fydd CCAUC yn anfon unrhyw ran o'ch gwybodaeth ymlaen at unrhyw un ar wahân i dîm GO Wales yn eich prifysgol.

Dolenni at wefannau eraill

Cofiwch fod gwefan Rhaglen GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn cynnwys dolenni at wefannau eraill. Nid yw'r datganiad preifatrwydd yma'n cynnwys y dolenni hyn at wefannau eraill. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd am bolisi preifatrwydd unrhyw rai o'r gwefannau hyn ac rydym yn eich annog i ddarllen y datganiadau preifatrwydd ar y gwefannau eraill rydych yn mynd iddynt.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi adborth ar y wefan yma, cewch gysylltu â ni ar atwe@hefcw.ac.uk.